Image is not available
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

שותפים באירוע

האירוע מתקיים ביוזמת משרד התרבות והספורט

משתתפים:
הרשויות המקומיות
נציבות שירות המדינה,
משרד החינוך
המשרד לאזרחים ותיקים
משרד הבריאות
ההסתדרות הכללית
הסתדרות הרופאים
משטרת ישראל
צבא ההגנה לישראל
הליגה למקומות עבודה
החברה למתנ"סים
אוניברסיטאות
איגוד הספורט העממי
תנועת הנוער
התאחדות בתי הספר
המרכז להליכה נורדית